Persian (فارسی)  Translation

Courtesy of

 

به روزرسانی: 18 شهریورماه 1400

ارزش ها

 

برای همگام شدن با سرعت و پیچیدگی های بازاریابی در دنیای امروز، روش‌های جدیدی را برای کار انتخاب می‌کنیم:

 

 1. تمرکز بر ارزش مشتری و نتایج کسب و کار مقدم است بر فعالیت و خروجی ها
 2. تحویل ارزش زود هنگام و مداوم مقدم است بر انتظار برای کمال
 3. یادگیری از طریق آزمایش ها و داده ها مقدم است بر عقاید و قراردادها
 4. همکاری متقابل مقدم است بر روی سیلوها [دپارتمان ها] و سلسله مراتب سازمانی
 5. پذیرش و پاسخ به تغییر مقدم است بر پیروی از یک برنامه ایستا

 

 

به روز رسانی: 7 آبان ماه 1400

اصول

 

برای همگام شدن با سرعت و پیچیدگی بازاریابی در دنیای امروز، در حال اایجاد یک طرز فکر متفاوت و روش های جدید کار هستیم. اصول به تفصیل ارزش ها را بیان می کند.

 

 1. بازاریابی عالی به همسویی نزدیک، شفافیت و تعامل با کیفیت با مشتریان داخلی و خارجی نیاز دارد
 2. دیدگاه های متفاوت و متنوع را جستجو کنید
 3. با پذیرش تغییرات و پاسخ مناسب به آنها، ارزش مشتری را افزایش دهید
 4. برنامه ریزی باید به گونه ای انجام شود که در مورد اولویت بندی و اجرای موثر اطمینان حاصل شود
 5. از فرصت ها استفاده کنید و از شکست های خود درس بگیرید
 6. هر جایی که امکان دارد، تیم های کوچک و چند کاره سازماندهی کنید
 7. برنامه های بازاریابی را حول افراد با انگیزه بسازید و برای انجام کار به آنها اعتماد کنید
 8. موفقیت بازاریابی در بلند مدت از عملکرد با سرعت پایدار سود می برد
 9. بازاریابی چابک کافی نیست. برای فوق العاده بودن در بازاریابی، لازم است به صورت دائمی و پیوسته به اصول بازاریابی نیز توجه شود
 10. برای سادگی بکوشید
This declaration may be freely copied in any form, but only in its entirety through this notice.